NOTITIE SOCIAL MEDIA
Toevoeging beleidsnotities (per 25 maart 2015)

1a. Vanuit Twitteraccount vereniging 
Er wordt transparant en positief realistisch geschreven. Transparant is ook ‘slecht’ nieuws belichten, maar wel op een zakelijke wijze, zonder club en/of spelers te schofferen. 
• Proactief communiceren. 
• Voor roddel en achterklap en emotionele reacties is geen ruimte. Spakenburg is een professionele organisatie, dat moeten we ook uitstralen in allerlei media.

1b. Als vrijwilliger bij SV Spakenburg
De vereniging is blij dat je vrijwilliger bent. En jij bent vrijwilliger omdat de club je na aan het hart ligt. Kortom, je hebt het beste met SV Spakenburg voor. En omdat je jezelf inspant voor de vereniging word je ook als uithangbord en ambassadeur van de vereniging gezien. Daarom enkele regels, die ook gelden als de emotie hoogtij viert. Wellicht ten overvloede: wees jezelf ervan bewust dat alles dat je bijvoorbeeld Twittert door iedereen gelezen kan worden.

• Klap via de sociale media niet uit de school over mogelijke negatieve zaken die spelen.
• Als vrijwilliger heb je het beste voor met de club; toon dat ook op de sociale media.
• Is er onderling onenigheid of wrevel; ga dan het gesprek aan en probeer dat samen op te lossen. Via de social media los je geschillen niet op. Sterker: jouw wrevel openbaren via social media kan tot grote discussie leiden, met alle negatieve gevolgen van dien, ook voor jezelf. 
• Ben je als vrijwilliger niet tevreden of wil je zaken melden: stap dan op een bestuurslid af en kaart dit aan. Via social media wordt jouw probleem niet opgelost.
• Wees niet beledigend, seksistisch of discriminerend op social media.
• Als vrijwilliger ben je ook supporter. Twitteren over de wedstrijd, doe je als supporter (zie ook hieronder).
• Algemeen: Als bepaalde zaken op social media te gek worden, wordt iemand altijd persoonlijk uitgenodigd voor een officieel gesprek!

1c. Als supporter
• Voetbal is emotie, waarbij iedereen vrij is om zijn of haar mening te geven over het spel.
• Verbieden van het uiten van een mening is uit den bozen. Dat is wat anders dan een mening uiten die zéér kwetsend, seksistisch of discriminerend is. Ook op social media hanteer je goede normen en waarden.
• Is iemand constant negatief? Wellicht is het goed om het gesprek eens aan te gaan om te vragen wat er precies aan de hand is. Een gesprek kan veelal zaken verduidelijken. 
• Supporters die via social media spelers, technische staf of vrijwilligers van de vereniging beledigen of discrimineren, worden ter verantwoording geroepen. Hier geldt het principe: normen en waarden hanteren! 
• Hebben supporters via de sociale media kritiek op de club en kunnen we die ‘zakelijk’ pareren? Doen, maar niet via social media. We gaan face-to-face de dialoog aan.
• Ga als bestuurslid nooit de dialoog aan via social media over kwesties die spelen! Als bestuur worden standpunten van de club gecommuniceerd via de website (via Twitter wordt hiernaar verwezen).

ALGEMEEN REGLEMENT

van: Sportvereniging Spakenburg gevestigd te Bunschoten
Vastgesteld op de Algemene Vergadering van 2006

Artikel 1
KLEUREN, EMBLEEM EN SPORTKLEDING

- De kleuren van de vereniging zijn blauw-wit.
- De kleuren van de vereniging dienen tot uiting te komen in het embleem, de vlag en zoveel mogelijk in de publicaties van de vereniging.
- De kleuren en het embleem worden vastgesteld in de algemene vergadering.
- De wedstrijdkleding voor de voetbalsport bestaat uit: blauw-wit shirt, horizontaal gestreept; witte broek en blauw-witte kousen. Afwijkend kan andere wedstrijdkleding door de wedstrijdleiding worden voorgeschreven.

Artikel 2
VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Als men lid wil worden moet men zich schriftelijk bij her bestuur aanmelden, middels een door het bestuur vastgesteld inschrijvingsformulier. Bij minderjarigen moet de wettelijke vertegenwoordiger toestemming verlenen. Een afwijzende beslissing van het bestuur wordt gemotiveerd schriftelijk aan betrokkene meegedeeld.

Artikel 3
ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
“Ereleden” en “Leden van verdienste” zijn zij die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en, op voordracht van het bestuur, als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering.
“Ereleden” hebben altijd stemrecht op de ledenvergadering en behouden alle rechten van het lidmaatschap.
“Leden van verdienste” hebben een adviserende stem op de algemene vergadering, voorzover zij geen contributie-betalend lid van de vereniging zijn.

Artikel 4
STRAFFEN
-.In het algemeen is strafbaar, het zodanig handelen of nalaten wat in strijd is met de wet, de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Tevens is strafbaar, het zodanig handelen of nalaten wat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB en de KNGU of waardoor de belangen van de KNVB en de KNGU, danwel van de in artikel 3, lid 1 van de statuten genoemde sporten in het algemeen worden geschaad

Naast de bevoegdheid van de KNVB en de KNGU om overtredingen, als bedoeld in lid 1, onder b, te bestraffen, is tevens het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen.

- In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kan door het bestuur één of meer van de
volgende straffen worden opgelegd:
- berisping;
- schorsing;
- royement (ontzetting uit het lidmaatschap);
- uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een bepaald aantal wedstrijden;
- ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
- ontneming van het predikaat “erelid” of “lid van verdienste”;
- verbod de sportcomplexen van de vereniging te betreden.

Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uigeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

- Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen, of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een aangetekende brief, met opgave van reden(en), van het besluit in kennis gesteld.

- Een lid kan tegen een door het bestuur opgelegde straf binnen twee weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur. Het bestuur hoort in ieder geval de bezwaarde en maakt daarvan een verslag.

Tegen het besluit op het bezwaarschrift kan het lid binnen een maand na ontvangst van de gemotiveerde schriftelijke kennisgeving, in beroep gaan bij de Raad van Advies.

De Raad van Advies beslist op het beroep binnen één maand na indiening. In voorkomende gevallen zal de Raad van Advies zowel het lid als het bestuur om mondelinge toelichting verzoeken. Het besluit van de Raad van Advies zal schriftelijk aan het lid en aan het bestuur worden medegedeeld. Tegen dit besluit is geen beroep meer mogelijk.

Gedurende de bezwaar- en beroepstermijn en hangende het beroep, blijft de straf van kracht.

Artikel 5
HET BESTUUR
Het bestuur heeft tot taak:
- het besturen van de vereniging gericht op de doelstelling;
- het uitvoeren of laten uitvoeren van alle besluiten betreffende de vereniging;
- het toezien op het goed functioneren van de leden en de commissies;
- het toezien op de naleving van de statuten en de reglementen;
- het onderhouden van een goed contact met de leden, commissies en andere organen binnen de vereniging en met instanties en organisaties waarmee de vereniging te maken heeft buiten de vereniging;
- de overige verenigingsbelangen, binnen de kring van haar bevoegdheid, te behartigen.

Het bestuur vergadert tenminste tien maal per jaar of wanneer de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wensen.

De voorzitter heeft tot taak:
- het leiden van de vergaderingen van het bestuur, de algemene ledenvergaderingen en de vergaderingen welke door het bestuur zijn uitgeschreven en bijeengeroepen;
- het bijeenroepen van de onder a. genoemde vergaderingen en het opstellen van de agenda’s, in overleg met (leden van) het bestuur;
- zorg te dragen voor een juiste uitvoering van alle besluiten die door het bestuur zijn genomen;
- op te treden als officiële woordvoerder van de vereniging;
- het geven van interne en externe informatie.

Indien de voorzitter niet aanwezig is of zijn taak (tijdelijk) niet kan uitvoeren, wordt zijn taak door een ander bestuurslid waargenomen.

De secretaris heeft tot taak:
- het bijhouden van de notulen van alle bestuurs- en algemene vergaderingen van de vereniging;
- het verzorgen van de correspondentie en het beheren van het verenigingsarchief, waarin alle stukken van de vereniging dienen te worden bewaard;
- het uitschrijven van de uitnodigingen voor de vergaderingen, die door het bestuur zijn vastgesteld;
- het samenstellen van het jaarverslag dat door het bestuur aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt aangeboden;
- het bijhouden van de ledenadministratie, vermeldende de namen, voornamen, geboortedata en adressen van de leden en ook de data van inschrijving, schorsing, royement en uitschrijving. Deze taak kan worden gedelegeerd aan een door het bestuur aan te wijzen persoon of instantie;

de secretaris maakt geen deel uit van het bestuur.
Indien de secretaris niet aanwezig is of zijn taak (tijdelijk) niet kan uitvoeren, wordt zijn taak door een bestuurslid waargenomen.

Het bestuurslid financiële zaken heeft tot taak:
- het beheren van de geldmiddelen van de verenigingen en de stichtingen;
- het nauwkeurig aantekening houden van de inkomsten en uitgaven van de vereniging/stichtingen, met inachtneming van de voorschriften door het bestuur gegeven;
- het innen van de contributies, donaties, subsidies, sponsorbijdragen en andere baten;
- het opstellen van een financieel jaarverslag, alsmede van tussentijdse (kwartaal-)verslagen, een balans en een rekening van winst- en verlies van het afgelopen jaar alsmede een begroting van inkomsten en uitgaven voor het daaropvolgende jaar, die door het bestuur aan de algemene vergadering ter vaststelling worden aangeboden;
- het tijdig betalen van de bedragen die aan derden zijn verschuldigd. Deze betalingen geschieden tegen overlegging van betalingsbewijzen of kwitanties;
- het doen van betalingen volgens de besluiten van het bestuur of de algemene vergadering.
- het bestuurslid financiële zaken is niet bevoegd de procuratie over de gelden van de vereniging en de stichtingen toe te kennen c.q. over te dragen aan (een) ander(en). Slechts het bestuur is hiertoe bevoegd.

Indien het bestuurslid financiële zaken niet aanwezig is of zijn taak (tijdelijk) niet kan uitvoeren, wordt zijn taak door een ander bestuurslid waargenomen.

De overige bestuursleden hebben tot taak de aansturing en de begeleiding, en (eventueel) het voorzitterschap, van de aan hen toegewezen commissies naar behoren te vervullen, toezicht uit te oefenen, en verder die werkzaamheden te verrichten, die worden vastgesteld in een bestuursvergadering of de algemene vergadering.

Alle bestuursleden zijn verantwoording schuldig aan het gehele bestuur en de algemene vergadering.

Bij verkiezing van bestuursleden dienen de namen van de kandidaten uiterlijk vijf dagen voor de dag waarop de ledenvergadering wordt gehouden schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris. De voordracht(en) dient, respectievelijk dienen, te zijn ondertekend door tenminste het volgens de statuten benodigd aantal stemgerechtigde leden.

Artikel 6
DE RAAD VAN ADVIES
De regels voor de Raad van Advies zijn vastgelegd in artikel 10A van de statuten van de vereniging.
- De Raad van Advies kiest uit haar midden een voorzitter, in principe steeds voor een period van 4 jaren

De Raad van Advies kan tussentijds een ander lid van de Raad van Advies benoemen tot voorzitter

De Raad van Advies vergadert tenminste twee maal per jaar zelfstandig, en tenminste twee maal gemeenschappelijk met het Bestuur.

3. De voorzitter heeft tot taak:
- het leiden van de zelfstandige vergaderingen van de Raad van Advies alsmede de gemeenschappelijke vergaderingen van de Raad van Advies met het Bestuur;
- het bijeen roepen van de zelfstandige vergaderingen van de Raad van Advies alsmede de gemeenschappelijke vergaderingen van de Raad van Advies met het Bestuur;
- het beheer van het Rooster van Aftreden van de leden van de Raad van Advies en het zorgdragen voor voordrachten tot benoeming van leden voor de Raad van Advies;
- het optreden als officieel woordvoerder van de Raad van Advies;
- het onderhouden van de contacten/communicatie van de Raad van Advies met het Bestuur, via haar voorzitter;
- het verzorgen van het jaarverslag van de Raad van Advies en de presentatie daarvan aan de algemene vergadering;
- zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van de door de Raad van Advies genomen besluiten;
- zorg te dragen voor het opstellen van en het uitvoering geven aan een vergaderrooster; het geven van interne en externe informatie.

Indien de voorzitter niet aanwezig is of zijn taak (tijdelijk) niet kan uitvoeren wordt zijn taak door een ander lid van de Raad van Advies waargenomen

De raad van Advies kiest uit haar midden een “lid financiële zaken”.

Het lid financiële zaken heeft tot taak:
- de communicatie met het bestuurslid financiële zaken.;
- de zorg, in overleg met het bestuurslid financiële zaken, voor een tijdige rapportage aan de Raad van Advies van de financiële cijfers van de vereniging en de stichtingen; onder tijdigheid wordt in dit verband verstaan dat de tussentijdse rapportage steeds plaatsvindt in het midden van de daaropvolgende verslagperiode; de analyse en eventuele aanpassing van de cijfers, de rapportering aan de Raad van Advies, de toelichting van de cijfers, voorzien van een advies aan de Raad van Advies

Indien het lid financiële zaken niet aanwezig is of zijn taak (tijdelijk) niet kan uitvoeren, wordt zijn taak door een ander lid van de Raad van Advies waargenomen

Door de Raad van Advies kan een secretaris worden benoemd welke geen lid is van de Raad van Advies en derhalve geen stemrecht heeft

De secretaris heeft tot taak:
- het bijhouden van de notulen van de zelfstandige vergaderingen van de Raad van Advies alsmede van de gemeenschappelijke vergaderingen van de Raad van Advies met het Bestuur; het uitschrijven van de uitnodigingen voor de vergaderingen, die door de Raad van Advies zijn vastgesteld;
-het verzorgen van correspondentie;
- het archiveren en beheren van alle stukken van de Raad van Advies;
- de ondersteuning van de Raad van Advies.

Bij verkiezing van leden voor de Raad van Advies dienen de namen van de kandidaten uiterlijk vijf werkdagen voor de dag waarop de ledenvergadering wordt gehouden schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris. De voordracht(en) dient, respectievelijk dienen, te zijn ondertekend door tenminste het volgens de statuten benodigd aantal stemgerechtigde leden

Indien de secretaris niet aanwezig is of zijn taak (tijdelijk) niet kan uitvoeren, wordt zijn taak door een ander lid van de Raad van Advies waargenomen.

Artikel 7
COMMISSIES
Het bestuur kan commissies instellen.
De vereniging kent bestuurscommissies, commissies ad hoc en ondersteunende commissies, alsook een Raad van Advies.

Bestuurscommissies zijn commissies waarvan de leden door het bestuur zijn benoemd, en bestaan uit tenminste drie leden, waarvan een bestuurslid voorzitter is en die een taak voor onbepaalde tijd krijgen opgedragen van het bestuur.

Commissies ad-hoc zijn commissies waarvan de leden door het bestuur zijn benoemd, die hun eigen voorzitter kiezen en een taak van beperkte omvang en bepaalde tijd krijgen opgedragen van het bestuur.

Ondersteunende commissies zijn commissies waarvan de leden door het bestuur of een bestuurscommissie zijn benoemd, die hun eigen voorzitter kiezen en die een ondersteunende taak krijgen opgedragen van het bestuur of van een bestuurscommissie

Iedere commissie bestaat uit leden van de vereniging. In commissies ad hoc en in ondersteunende commissies kunnen niet-leden als adviseur worden benoemd

Iedere commissie heeft als algemene taak het bestuur te adviseren, de opgedragen taken en werkzaamheden uit te voeren, het belang van de vereniging te dienen, het beleid te ondersteunen en uit te voeren

Het bestuur ziet toe op het goed functioneren van de commissies. Iedere commissie is daartoe verantwoording schuldig aan het bestuur. Bij een ondersteunende commissie kunnen de bepalingen over toezicht en verantwoording gedelegeerd worden aan een bestuurscommissie.

Het bestuur is bevoegd commissieleden te ontslaan en/of een commissie te ontbinden.

De algemene vergadering is tevens bevoegd commissies in te stellen, te ontbinden, leden te benoemen en te ontslaan.

Besluiten van commissies worden, bij meerderheid van het aantal leden dat ter vergadering aanwezig is, genomen tijdens de commissievergadering.

Ieder besluit van een commissie kan door het bestuur worden vernietigd. Het bestuur blijft bevoegd zelf besluiten te nemen aangaande overgedragen taken aan commissies.

Van iedere commissievergadering wordt een verslag gemaakt door een door de commissie te benoemen secretaris of notulist.

Ieder commissielid is bevoegd voorstellen te doen.

De commissies kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen aan het bestuur danwel aan een bestuurscommissie

De commissies kunnen bij het bestuur een bepaald bedrag ter eigen besteding aanvragen. Van alle activiteiten wordt tijdig bij het bestuur een begroting ter goedkeuring ingediend en na afloop een financiële verantwoording afgelegd. Dit kan gecombineerd worden voor meerdere activiteiten in het verenigingsjaar.

Het bestuur kan taken aan commissies delegeren, met uitzondering van het gestelde in artikel 4 van dit reglement.

Artikel 8
SPONSORING

Het sponsoren van de vereniging heeft tot doel de kwaliteit van de vereniging te verbeteren.
Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van sponsorcontracten.

Bij het aangaan van sponsorcontracten dienen de richtlijnen van de KNVB of de KNGU in acht te worden genomen.

Artikel 9
GEDRAGSREGELS

Binnen de Sportvereniging Spakenburg gelden gedragscodes, samengevat als volgt:
- Algemene gedragcodes, dit zijn normen die voor iedereen gelden, zoals leden, spelers, trainers, verzorgers, maar ook voor ouders en toeschouwers.
- Respecteer de regels van de sport.
- Respecteer de mede- en tegenspelers.
- Behandel alle deelnemers gelijkwaardig.
- Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij sport.
- Samen gaan en staan voor een faire uitoefening van de sport.

Specifieke gedragscodes, dit zijn regels die in meer of mindere mate gelden voor bepaalde doelgroepen zo als ouders, jeugdleden, trainers, begeleiders, verzorgers en bestuurders.
1. Voor de sporters geldt dat sportiviteit, eerlijkheid en bescheiden gedrag naast een gezonde prestatiedrang belangrijke elementen zijn in de beoefening van de sport.

2. Beslissingen van scheidsrechters, juryleden, trainers en (jeugd-)leiders dienen te worden geaccepteerd, terwijl die acceptatie ook geldt bij verlies.

3. Voorkom onsportief en/of onplezierig gedrag en spreek medespelers, en ook anderen daarop aan.

Voor ouders en verzorgers geldt dat zij de kinderen op een positieve manier dienen te begeleiden, niet trachten zaken te forceren, geen beslissingen van scheidsrechters aan te vechten , de kinderen aan te moedigen op een eerlijke wijze te winnen en hen te leren verlies op een normale wijze te verwerken.

1. Voor trainers gelden gedragscodes die verschillen al naar gelang de trainingsgroep. Zo gelden bij trainen en spelen van de A-selectie voetbal andere regels dan bij training van de senioren-trimclub.

2. Met inachtneming van het gestelde in c-1 dienen trainers redelijk te zijn in hun eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van de verschillende trainingsgroepen.

3. Trainers dienen de spelers niet alleen spelvaardigheden bij te brengen, doch ook de spelregels en respect voor de tegenstander.

4. Trainers dienen te zorgen dat voldaan wordt aan de veiligheids- en gezondheidseisen, zo dient een advies van een arts altijd te worden opgevolgd.

5. Trainers met een positieve instelling maken spelers niet belachelijk en schreeuwen niet als spelers fouten maken, doch complimenteren spelers wanneer het verdiend is.

1. Bestuurders dienen te zorgen voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan sport en het begeleiden van deelnemers in planning en activiteiten.

2. Bestuurders (het bestuur) dient ervoor zorg te dragen dat de gedragcodes onder toeschouwers, trainers, spelers, officials, sponsors, ouders, begeleiders en verzorgers, alsook de nieuwsmedia worden gedistribueerd, alsmede dat deze groepen zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid terzake.

1. Voor toeschouwers geldt - mutatis mutandis - hetzelfde als bovenstaand beschreven.

Bedacht moet worden dat plezier in de sport bovenaan staat. Toon goed gedrag, vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen en/of het belachelijk maken van spelers, trainers, scheidsrechters en officials, en scheldt mensen niet uit.

2. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers, maar ook voor de beslissingen van de scheidsrechter of jury.

3. Wees sportief, ook bij verlies, veroordeel elk gebruik van geweld en moedig spelers aan zich aan de spel- en wedstrijdbepalingen te houden.

1. Seksuele intimidatie en seksueel misbruik is ten strengste verboden.

2. Men spreekt van seksuele intimidatie bij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in woorden of daden, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

3. Seksueel misbruik is het , als het slachtoffer jonger is dan 16 en/of een afhankelijke positie heeft t.o.v. de pleger (bijv. de trainer/begeleider, etc.).

Artikel 10
SLOTBEPALINGEN

Ieder lid wordt geacht de statuten, het algemeen reglement en alle vastgestelde en bekendgemaakte regels en bepalingen te kennen en er zich naar te gedragen

Op verzoek wordt aan ieder lid een exemplaar van de statuten en het algemeen reglement uitgereikt.

Het algemeen reglement, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering, met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Een voorstel tot wijziging moet minimaal vijf dagen voor de algemene ledenvergadering aan de leden worden bekend gemaakt.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of, als bepaalde artikelen verschillend worden opgevat of uitgelegd, beslist het bestuur.