gemaakt op : 19 september 2017

Algemene ledenvergadering op woensdag 27 september

Op woensdag 27 september aanstaande vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV Spakenburg plaats. U wordt van harte uitgenodigd voor deze ledenvergadering.

Locatie   : kantine S.V. Spakenburg
Ontvangst : 19.30 – 20.00 uur 
Aanvang : 20.00 uur

Hieronder vindt u de agenda voor deze avond

AGENDA 
1.Opening
1.1Openingswoord
1.2 Gedenken overleden leden
1.3Vaststellen agenda

2.Vaststellen notulen van de ALV van 28 september 2016

3.Jaarverslag 2016/2017

4.Mededelingen bestuur

5.Raad van Advies
5.1Jaarverslag Raad van Advies 

6.Financiële zaken
6.1a Toelichting financieel jaarverslag 2016/2017 
6.1b Goedkeuring financieel jaarverslag 2016/2017
6.1c Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
6.2   Begroting 2017/2018

7.Speerpunten SV Spakenburg 2017 en verder

Pauze 
(gelegenheid tot indiening van schriftelijke vragen bestemd voor punt 9 de rondvraag; deze vragen dienen aan het bestuur te worden gericht)

8.Verkiezingen
8.1Aftredend en herkiesbaar Raad van Advies: dhr. J.W.E. (Joep) Hopman
8.2Statutair aftredend en herkiesbaar bestuur: dhr. B.H. (Bert) Beekhuis 
8.3Statutair aftredend en herkiesbaar bestuur: dhr. J.M. (Martijn) Koelewijn 
8.4Kandidaat bestuurslid: dhr. J.E. (Jim) Donkers
8.5Kandidaat bestuurslid voor de functie van voorzitter: dhr. K. (Klaas) Hartog
(Tegen)kandidaten Bestuur / Raad van Advies kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris, dhr. G.B.P. (Gert) van Dijk, Leeuwerik 19.  Daartoe verzoeken wij u om uiterlijk 20 september a.s. een lijst in te dienen, die getekend is door tenminste vijftig stemgerechtigde leden en de desbetreffende kandidaat.

9.Beantwoording schriftelijke vragen

10.Sluiting

Attentie
ïDe Algemene Ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor stemgerechtigde leden op vertoon van een geldige ledenkaart.

ïDe financiële stukken (agendapunt 6) liggen op maandag 25 september van 19.30 – 20.30 uur ter inzage in de bestuurskamer (Joop van Leeuwen-Home) bij dhr. B. (Bert) Beekhuis.

ïDe stukken voor de agendapunten 2, 3 en 5.1 (notulen en jaarverslagen) kunnen afgehaald worden op maandag 25 september van 19.30 – 20.30 uur in de bestuurskamer (Joop van Leeuwen-Home).