gemaakt op : 13 februari 2017

Blauwe Bestuurspraot (01-2017)

Het hoofdbestuur van SV Spakenburg komt regelmatig bijeen. Bijgaand vind je op de website de belangrijkste besproken punten. Begrijpelijkerwijs kan niet alles gepubliceerd worden, omdat sommige onderwerpen eerst op vertrouwelijke wijze volledig afgerond moeten zijn, waarna communicatie kan plaatsvinden.

Vooraf
Het duurde even, de laatste dateerde van oktober 2016, alvorens weer een nieuwe BBP te kunnen presenteren. Dit had te maken met het feit dat datgene wat van belang was in een apart nieuwsbericht op de site is verschenen. Desondanks is besloten de regelmaat van verschijning van onze BBP erin te houden, ook als er weinig te melden valt.

Wim Huijgen
In het weekend van 4/5 februari is onze voorzitter, na zijn hartoperatie in het UMC (eind januari) en een tussenstop in het Meander Medisch Centrum, weer ontslagen uit het ziekenhuis. Een dankbaar bericht, welkom thuis!
De komende tijd zal in het teken staan van herstel om hierna een periode van revalidatie in te gaan. We wensen hem een voorspoedig herstel toe!
Zijn huisadres: Vivaldiweg 35, 3752 HA.

We denken verder aan alle overigen die te maken hebben met ziekte, verdriet, zorgen.  

Waarnemend voorzitter

Met het tijdelijk uitvallen van Wim is er sprake van een onderbezetting op bestuurlijk niveau van de vereniging. Het bestuur heeft daarom in overleg met de Raad van Advies besloten om Frank Koelewijn op interim-basis als waarnemend voorzitter toe te voegen aan het bestuur.Algemene Zaken
-    Teneinde het bestuur te versterken is Jim Donkers toegetreden die de portefeuille Algemene Zaken op zich neemt.
-    Met ingang van heden is bestuurslid Martijn Koelewijn, na een periode als interim te hebben gefungeerd, definitief verantwoordelijk voor Technische Zaken.
-    De hierdoor ontstane vacante positie op de post Commerciële Zaken hoopt het bestuur binnenkort in te vullen, waarmee dan de gewenste uitbreiding naar 7 personen is afgerond.
-    Er lopen geen zaken meer met de KNVB m.b.t. eerder dit seizoen gespeelde competitiewedstrijden.
-    Onlangs heeft een afvaardiging van ons bestuur een goed gesprek gehad met burgemeester Van de Groep over ons ‘Oktoberfest’ en schermutselingen die die nacht in het centrum plaatsvonden. Geen klachten of kritiek op onze organisatie, zelfs complimenten. De verwachting is echter dat in de toekomst voor dergelijke clubfeesten op de reguliere uitgangsavond, zaterdag dus, geen vergunning meer wordt verstrekt.   
-    In het najaar is een evenementencommissie gevormd om te bezien welke activiteiten voor onze leden kunnen worden georganiseerd. Vooral in ‘dooie periodes’ met als doel ‘leven in de brouwerij’ te houden. We denken naast het reeds bestaande o.a. aan toernooien (sponsoren, senioren onderling). Maar ook aan het uitnodigen van regioverenigingen bij onze thuiswedstrijden.
-    Onze ledenadministrateur Arjan Heinen is bezig zich langzamerhand terug te trekken uit zijn functie. Inmiddels is Muriel Hartog bereid gevonden de ledenadministratie op termijn over te nemen. Zij zit nu in een inwerkperiode die echter nog wel even voortduurt.
-    Collectebeleid. Naast de bekende derbycollectes van voorheen gaven we gedurende het seizoen toestemming voor nog 2 collectes voor een goed doel bij de hoofdingang vóór aanvang wedstrijd. Dit seizoen vinden 4 goede doelen collectes plaats, waarvan nog 2 (reeds ingevuld) in maart en april.
-    Speeldagenkalender 2017/2018. Competitiestart 2e / 3e div. 26 augustus, hoofdklasse 2 september, rest 23 september met de weken hiervoor bekerpoulewedstrijden.

Licentiezaken
-    Via de media is al het nodige bekend geworden over het door de KNVB gehanteerde licentiereglement 2e en 3e divisie. Een aantal clubs is in staat van beschuldiging gesteld door het niet voldoen aan S05 (contractspelers). Hoewel Spakenburg hieraan wel voldoet, dienen we nog wel voor 1 maart een plan van aanpak in te dienen voor een tweetal licentievoorwaarden (onderdelen van het jeugdgebeuren).
-    Voor 1 maart moeten alle clubs een zelfscan Infrastructureel kader uitvoeren en uiterlijk 15 juni de begroting 2017/2018 aanleveren.

Bouw- en onderhoudszaken
-    Teneinde niet ‘hap/snap’ te werk te moeten gaan, wordt gestreefd een totaalrapport uit te brengen voor de toekomst.
-    Een apart verhaal is de vervanging van onze lichtinstallatie die volgens de lichtmetingen niet aan de gestelde eis voldoet.
-    Een actieve commissie is druk doende een veiling te organiseren op vrijdag 6 oktober a.s. met als doel: opbrengst t.b.v. lichtinstallatie hoofdveld en LED boarding achter het doel.

 Veiligheidszaken
-    In maart/april volgen een aantal vrijwilligers in de horeca, stewardsgroep, beheerders sporthal en wedstrijdcoördinatoren een avondje reanimatie en gebruik AED-apparaat.
-    Onlangs is in een KNVB-bijeenkomst omtrent Veiligheidszaken de zorg geuit over het gebruik van vuurwerk, rookpotten en fakkels rondom de wedstrijden. De KNVB kondigde aan hierop stringenter te gaan letten + navolging eraan te geven.  


Jeugdzaken
-    Tijmen Beekhuis is bij de jeugd aangesteld als talentenbegeleider.
-    Nieuw jeugdbestuurslid coördinator pupillen: Jan de Graaf, Leeuwerik 10.
-    Aandacht voor het Real Madrid voetbalkamp van 10 t/m 14 juli. Er zijn tot nu toe 30 aanmeldingen binnen, maar er kunnen nog de nodige voetballertjes bij. Zie info op onze site en het promotiemateriaal op de club.
-    Voor het komende seizoen heeft de KNVB besloten tot vernieuwing van het pupillenvoetbal onder 8 en 9 jaar (op een kwart voetbalveld partijtjes spelen van 6-tegen-6); klassementen worden niet meer bijgehouden. Het seizoen erop starten de teams onder 10, 11 en 12 jaar met de nieuwe wedstrijdvormen. Niet iedereen, ook binnen Spakenburg, lijkt gelukkig te zijn met deze nieuwe ontwikkelingen waarmee men het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België opvolgt.
-    Op zaterdag 4 februari jl. is afscheid genomen van oud-vertrouwenspersoon dhr. T. van der Wekken. Zoals bekend, is hij opgevolgd door ds. C.W. Hoek.

Technische Zaken
-    Over de komende en gaande spelers in de A-selectie wordt actueel gecommuniceerd via de site.
-    Na de aanstelling van Technisch Manager Melrik Beukers eerder dit seizoen draait inmiddels ook een nieuwe Technische Commissie met als leden: Henk Heinen (scouting), Jan van Leijenhorst (scouting), Erwin Koelewijn (analyse), Marjo Hartog (algemene zaken); binnenkort volgt nog een nieuw lid.
 
Clubagenda
-    Intern werken we al een aantal jaren met een clubagenda. Dit om de communicatie onderling te bevorderen.
-    Een greep hieruit: JAC-activiteiten op woensdag 1 maart (Kinderbingo), donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 9 en zaterdag 10 juni (Pupillenkamp); ledenwerfactie supportersclub De Stormvogel op zaterdag 4 maart, Fancy Fair donderdag 25 mei, Open Dag op zaterdag 19 augustus.